મહુધા નગરપાલિકા ના ચુટાયેલ પ્રતિનિધિઓના ફોન નંબર ની માહિતી


નામ :- શ્રી મહેશભાઈ પુનમભાઈ પટેલ
હોદ્ધો:- પ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર :- 9825345959
નામ:- શ્રીમતી શમીમબાનુ હિદાયતુલ્‍લાખાન પઠાણ
હોદ્ધો:- ઉપપ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર:- 9426524480
નામ :- શ્રીમતી નાહીદાબાનું અલ્‍તાફહુસેન કાજી
હોદ્ધો :- સભ્‍યશ્રી
ફોન નંબર:-9904586001
નામ :- શ્રીમતી નસીમબાનું બસિરમહંમદ મલેક
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 9624246007
નામ :- શ્રી ઈમરાનમોહંમદ સાબીરહુસેન મલેક
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 8490846792
નામ :- શ્રી શાહીદખાન મીયાખાન પઠાણ(વકીલ)
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 9723619965
નામ :- શ્રીમતી રશીદાખાતુન મુસ્‍તુફામીયા શેખ
હોદ્ધો:- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 9054197911
નામ :- શ્રીમતી હાજરાબાનું કામીલહુસેન શેખ
હોદ્ધો :- સભ્‍યશ્રી
ફોન નંબર:- 9537793365
નામ :- શ્રી ખિજરખાન હબીબખાન પઠાણ (વકીલ)
હોદ્ધો :- સભ્‍યશ્રી
ફોન નંબર:- 9824355909
નામ :- શ્રી નાસીરહુસેન ગુલામનબી મલેક
હોદ્ધો :- સભ્‍યશ્રી
ફોન નંબર:- 9722500782
નામ :- શ્રીમતી ચંપાબેન રસીકભાઈ વાધેલા
હોદ્ધો :- સભ્‍યશ્રી
ફોન નંબર:- 9054157334
નામ :- શ્રી કિશોરભાઈ ધર્માભાઈ હરિજન
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 8758064978
નામ :- શ્રી સાકીરભાઈ જમાલભાઈ મન્‍સુરી
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9428658434
નામ :- શ્રીમતી મીનાજબાનું મહંમદફીરોજ મલેક
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9825200104
નામ :- આયશાબાનુ અમાનુલાહ મલેક
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9081065141
નામ :- શ્રી મહમદહનીફ ગુલામમોહમદ શેખ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 9925760334
નામ :- શ્રી સોયબમહંમદ સફીમહંમદ સૈયદ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 9724350786
નામ :- શ્રીમતી વિધિબેન મેહુલકુમાર પટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9825929940
નામ :- શ્રીમતી મનીષાબેન હેમંતકુમાર પટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 8530865646
નામ :- શ્રી જીગ્નેશકુમાર જયંતિભાઈ પટેલ (જતીન)
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9825071888
નામ :- શ્રીમતી મધુબેન જીતેન્‍દ્રકુમાર રબારી
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9904487610
નામ :- શ્રીમતી ભાવનાબેન કલ્પેશભાઈ પરમાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 8980213605
નામ :- શ્રી દિપકકુમાર રમેશભાઈ સોઢાપરમાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 8200834515
નામ :- શ્રી રૂપેશકુમાર રાવજીભાઈ રાઠોડ(મોન્‍ટુ)
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9879135468
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 3526
All rights reserved @ Mahudha Nagarpalika

સંપર્ક:- મહુધા નગરપાલિકા, મહુધા
(O).0268-2572534  E-Mail : comahudha@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support