મહુધા નગરપાલિકા ના ચુટાયેલ પ્રતિનિધિઓના ફોન નંબર ની માહિતી


નામ :- શ્રીમતિ વિધિબેન મેહુલકુમાર પટેલ
હોદ્ધો:- પ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર :- 9825929940
નામ:-શ્રી સાબિરહુસેન હાજિનજીરમહમદ મલેક
હોદ્ધો:- ઉપપ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર:-9974877196
નામ :- શ્રી રૂપેશકુમાર રાવજીભાઇ રાઠોડ
હોદ્ધો :- કારોબારી ચેરમેનશ્રી
ફોન નંબર :-9727026909
નામ :- શ્રી રસમીભાઈ દશરથભાઈ શાહ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 9426410654
નામ :- શ્રીમતિ નસીમબાનું બસીરમહમદ મલેક
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 9624246007
નામ :- શ્રી શાહિદહુસેન નજીરહુસેન મલેક
હોદ્ધો :- સભ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9737531786
નામ :- શ્રી શાહીદખાન મિયાખાન પઠાણ
હોદ્ધો :- સભ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9723619965
નામ :- શ્રીમતિ સલમાબાનું સિકંદરભાઈ કુરેસી
હોદ્ધો :- સભ્ય
ફોન નંબર:- 9624747619
નામ :- શ્રી શાદીકહુસેન મહમદહુસેન મલેક
હોદ્ધો :-સભ્ય
ફોન નંબર:- 9033376271
નામ :- શ્રી પંકજકુમાર કેસુભાઈ ત્રિવેદી
હોદ્ધો :- સભ્ય
ફોન નંબર:- 9427384851
નામ :- શ્રી રસિકભાઈ ઇસ્વરભાઈ વાઘેલા
હોદ્ધો :- સભ્ય
ફોન નંબર:- 9054157334
નામ :- શ્રીમતિ શકુંત્લાબેન અજીતસિહ જાલા
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 9904179539
નામ :- શ્રી છોટેખાન બિસ્મિલ્લાખાન પઠાણ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9427388115
નામ :- શ્રી મહમદરફીક મુસ્તુફામિયા મલેક
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9978071171
નામ :- શ્રીમતી આઇશાબાનું અમાનુલાહ મલેક
હોદ્ધો :- સભ્ય શ્રી
ફોન નંબર :- 8154937653
નામ :- શ્રી મહમદહનીફ ગુલામમહમદ શેખ
હોદ્ધો :- સભ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9925760334
નામ :- શ્રી મહેશભાઇ પુનમભાઈ પટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:- 9825345959
નામ :- શ્રીમતિ હેમાબેન ધર્મેન્દ્રકુમાર પટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9898393910
નામ :- શ્રીમતી સમુબેન સુનિલભાઈ વાઘેલા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 8347709737
નામ :- શ્રી કનુભાઈ ભીખાભાઇ ડાભી
હોદ્ધો :- સભ્ય શ્રી
ફોન નંબર :- 9824841560
નામ :- શ્રી અનિલભાઈ ભાઇલાલભાઇ પટેલ
હોદ્ધો:- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :-9879135468
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1864
All rights reserved @ Mahudha Nagarpalika

સંપર્ક:- મહુધા નગરપાલિકા, મહુધા
(O).0268-2572534  E-Mail : comahudha@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support